Šperky pro radost
CZ SK ÚVOD KATALOG AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Lenka Rynešová
Adresa
David Ryneš
Pasířská 40
Jablonec nad Nisou
46601
Česká republika
69288658
nejsme plátci DPH
Mobil 732 459 425
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

 

Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti

 

ing. David Ryneš

 

se sídlem  Pasířská 735/40, Jablonec nad Nisou 46601

 

identifikační číslo:  69288658   

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese   

 

www.sperkyproradost.cz  

 

 

 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě hrackydetemproradost.cz a jsou platné od 1.1.2014.

 

Všeobecné informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny jsou zobrazovány s daní, bez nákladů na doručení zboží.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečné ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie zobrazovány na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

 

Jak nakupovat

1. Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol "nákupního košíku" v detailu vámi vybraného zboží.

2. Po ukončení výběru zboží klikněte na nápis "Nákupní košík" v pravém rohu obrazovky. Košík můžete vysypat, nebo přejít k podkladě.

3. Zvolíte způsob platby a dopravy a objednávku potvrdíte tlačítkem "Odeslat objednávku".

 

Po úspěšném odeslání objednávky Vám přijde e-mailem automatická zpráva o přijetí objednávky. Pokud zpráva nepřijde, zkontrolujte vámi vložené údaje (především e-mailovou adresu) a poté nás telefonicky kontaktujte na čísle 731 477 118 nebo e-mailem sperkyproradost@seznam.cz

 

Objednání zboží a doručení zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a tím i vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Pokud si zvolíte platbu bankovním převodem, poprosím vás o převod na číslo účtu: 856645033/0800 a Variabilní Symbol prosím uvádějte číslo Vaší objednávky.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží není uvedená jiná lhůta k dodání. Dodání bývá v nejkratším možném termínu.

Je-li u zboží uvedeno "SKLADEM" prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů.

Veškeré zboží, které není skladem, musíme pro vás objednat. Uvedená doba dostupnosti je pouze orientační a pokud by se výrazně lišila od uvedeného, bude o tom zákazník informován

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje zboží co nejdříve překontrolovat.

Daňový doklad (fakturu) prodávající odesílá formou e-mailu ve formátu .pdf. Na vyžádání samozřejmě i v tištěné formě.

 

Převzetí zboží

Kupující, nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je obal porušen, reklamaci proveďte neprodleně u přepravce a kontaktujte prodávajícího. 

Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí nás informujte na telefonním čísle 732477118, nebo e-mailem sperkyproradost@seznam.cz

 

 

Storno objednávky a odstoupení od smlouvy
Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku lze stornovat e-mailem, případně telefonicky, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,  a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedené platby.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy. Je vhodné uvést v odstoupení od smlouvy datum nákupu, číslo faktury, bankovní spojení.

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

 

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy naleznete ZDE

 

Formulář k odstoupení od smlouvy naleznete ZDE

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Reklamace zboží

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář ke stažení zde.


Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Reklamační formulář naleznete ZDE

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.


Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (
www.coi.cz).

 

Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Poštovné:

Nabízíme několik způsobů doručení i možností plateb. Možnosti jsou popsané přímo u výběru možné varianty. Pokud není možný způsob jasný, prosím, ptejte se.

V případě ne vhodně zvolené možnosti doručení, vyhrazujeme si právo poštovné změnit.

Děkujeme za pochopení.

 

Taktéž v případě, že bude objednávka zasílána ZDARMA, vyhrazujeme si právo výběru nejvhodnějšího druhu poštovného - jak pro vás, tak pro nás. Děkujeme za pochopení.

 

Dobírka

 

Dobírka bude připočtena k částce za dopravu. Platba probíhá při převzetí zboží.

 

   Upozornění pro zákazníky: Hotovost nebo úhrada, která byla zaplacená za zboží přepravní společnosti nepodléhá EET ( všechny takto přijaté platby jsou zasílány přepravní společností na bankovní účet prodávajícího - nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.

 

 

Upřesnění o nás:

Provozovatel e-shopu:

ing. David Ryneš

Pasířská 40

46601 Jablonec nad Nisou

IČO: 69288658

tel. +420731477118

email: sperkyproradost@seznam.cz

Bankovní spojení: 856645033 / 0800

Nejsme plátci DPH

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014

 

X
X
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Přepravní službou DPD
DOPORUČUJEME !! Doručení do druhého dne OD ODESLÁNÍ ! Zákazník dostane informaci SMSkou o doručování balíku. Je možné se domluvit na termínu, který vám vyhovuje. Případně změnit datum i čas doručení dle webové aplikace DPD.
119,00 Kč ZDARMA
DPD - Uloženka
Vyberte si jedno z výdejních míst DPD a vyzvedněte si svoji zásilku jak vyhovuje vám.
95,00 Kč ZDARMA
Doporučený dopis Česká pošta
Hodnota zboží do 500,-.....Ale jen pokud je balíček do max. výšky 5 cm a velikosti obálky A4. Jinak prosím volte možnost jinou ( např. při objednání korunky a pod....) V případě nevhodně zvolené variatny doručení si vyhrazujeme právo změny. Děkuji za pochopení
65,00 Kč ZDARMA
Doporučený balík ČP
U balíků, kde výše hodnoty zásilky nepřesáhne 880,-, je možné zvolit tuto variantu. Doba doručení cca 2-3 dní. V případě nevhodně zvolené varianty doručení si vyhrazujeme právo změny. Děkuji za pochopení
99,00 Kč ZDARMA
BALÍK DO RUKY -Česká pošta
Doručení do 24 hodin OD ODESLÁNÍ ! Možnost sledovat vaši zásilku na internetu - kde se právě nachází.
119,00 Kč ZDARMA
Dopravní službou PPL
V tomto případě máte zboží druhý den od odeslání u sebe. Dostanete zprávu e-mailem a následně i SMSkou, kdy balík očekávat.
119,00 Kč ZDARMA
PPL - výdejní místo
Nevíte zda budete v době doručení k zastižení ? Zásilku si můžete nechat poslat na výdejní místo služby PPL a vyzvednou si ji kdy vám to vyhovuje.
95,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Bankovním převodem
Platba předem na účet.... Číslo účtu je vždy uvedeno u objednávky (případně ho najdete v obchodních podmínkách )<br>VS uvádějte prosím číslo vaší objednávky.
BEZ POPLATKU
Dobírka ČP
....v případě výběru doručení ČP
40,00 Kč
Dobírka DPD
Vybírejte prosím v případě výběru doručení službou DPD
30,00 Kč
Dobírka PPL
Doběrečné - vybírejte v případě výběru doručení službou PPL
30,00 Kč
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
TIP Při objednávce zboží nad 1.999,00 Kč bude odeslání objednávky ZDARMA
Nový e-shop s hračkami pro radost vašich dětí.
Náušničky s motivy zvířátek - nejen pro děti :-)
Nabízíme mnoho svatebních souprav....v různých barevných kombinacích. Vyhotovíme i soupravu nebo barevnou kombinaci dle vašeho přání ...


* * * Rádi byste věděli, jak jsou lidé s naším obchůdkem spokojení? ....se zbožím, které nabízíme?....nebo přímo s námi? ...* * *
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .